תקנון שימוש באתר MassageMasters

תנאי שימוש באתר האינטרנט שלMassage Masters

כללי :

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך באשר באתר האינטרנט של  Massage Masters ובשירותיו (להלן: "האתר").

האתר מנוהל ומופעל על ידי סמי פריאב, שכתובתה :אור יהודה (להלן: "מפעילה").

אנא קראו את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים המסופקים על ידו, מעיד על הסכמת המשתמש באתר ובשירותיו (להלן:"המשתמש"), לתנאים כאמור, ומהווה הסכם מחייב בין המשתמש למפעילה ביחס לאתר.

בפתיחת חשבון מטפל באתר ו/או בהזמנת שירותי מטפל באתר ו/או שימוש כמשתמש באתר ו/או הזמנת טיפול באתר, אתם מסכימים לתנאי השימוש להלן.

מפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של משתמש באתר מכל סיבה שהיא וזאת לפי ראות עיניה בלבד.

מפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם, את תנאי ההצטרפות לאתר, את תנאי השימוש, לרבות בקשר לגביית דמי הצטרפות לאתר, ואת ההטבות הניתנות במסגרת האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת (להלן: "שינוי תנאי שימוש").

החל ממועד שינוי תנאי השימוש, יחייב הנוסח החדש של תנאי השימוש. זכויות שנצברו בידי חברי האתר עד לשינוי תנאי השימוש, ישמרו וזאת בכפוף לקבוע בתנאי השימוש המאוחרים בזמן.  

אם אינך מסכים לתנאים אלה אינך רשאי להמשיך להשתמש באתר והינך מתבקש להימנע מכל שימוש בו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

 1. על האתר

 

 • האתר הוא אתר פרסום המספק את השירותים הבאים : ניהול רשימת מטפלים ברפואה אלטרנטיבית ועיסויים, איתור מטפלים בהתאם לאזור המוגדר על ידי המשתמש (להלן: "מטפל"), שליחת הזמנה למטפלים באזור הרלוונטי למיקום המשתמש או למיקום אחר אותו מגדיר המשתמש, קבלת הצעות מחיר וזמני טיפול אופציונאליים מהמטפלים באזור הרלוונטי למיקום משתמש או למיקום אחר אותו מגדיר המשתמש, ואישור ההזמנה מול המטפל בהתאם להצעות מחיר שיקבל המשתמש מהמטפלים ובחירת המשתמש (ביחד להלן: "השירותים").
 • בחירת המטפל ואישור ההזמנה מהווה קיבול של הצעת המחיר אותו המטפל הציע למשתמש. סך מחיר ההזמנה יקבע על פי מחירון המטפל ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • כל ספק וספק יפרט בהצעתו את תנאי הטיפול הרלוונטיים להצעתו לבחירת ושיקול דעת המשתמש.
 • האתר איננו מספק שירותי מין ואין לפנות למטפלים ו/או לעשות כל שימוש באתר למטרה זו בין אם במרומז ובין אם במשתמע. כל פניה שכזו עלולה להתפרש כהטרדה מינית ומשתמש שכזה יישא במלוא האחריות על כך.
 • למען הסר ספק, האתר ו/או המפעילה אינם בודקים את המטפלים וטיבם ואינם נותנים כל אחריות לעניין התנהלות המשתמשים באתר והמפעילה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות בדבר התנהלות מינית שכזו ו/או נזק כזה או אחר שיגרם למשתמשים.
 • כל עסקה דרך האתר הינה בין המטפל לבין הלקוח. המפעילה והאתר איננו צד לעסקה. לאתר ו/או למפעילה אין כל אחריות לטיב המטפל ו/או שרות המטפל ו/או התנהלות המטפל ו/או אופי השירותים של המטפל בפועל.
 • יודגש, המפעילה איננה מספקת אחריות ו/או ביטוח לטיב השירותים ו/או הטיפול ואינה אחראית כלל על השירות, הטיפול אופן ביצועו ומחיריהם.
 • המפעילה איננה מתחייבת שמחירי הטיפולים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.
 • האתר והמפעילה אינם נותנים כל יעוץ רפואי ו/או מענה רפואי ו/או תחליף למענה רפואי ו/או אסמכתא רפואית.
 • באחריותו של המטפל ושל המשתמש להתעדכן ולעדכן בדבר מצבו הרפואי של המשתמש ומלא באופן מדויק את הפרטים הנחוצים למטפל, למלא שאלון רפואי המשקף את מצבם הבריאותי הרלוונטי לטיפול בהתאם לדרישות החוק. האתר והמפעילה אינם אחראים כלל לטיפולים הניתנים למשתמשים ולא יישאו בכל אחריות מקצועיות ו/או טענות על רשלנות מקצועית.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה לעניין רשלנות מקצועית ו/או רשלנות רפואית ו/או אחריות מקצועית ו/או כל טענה אחרת בדבר הטיפול אותו קיבל המשתמש ממטפל אשר פרסם באתר.
 • למפעילה זכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שירותים, תכנים או מידע אשר יוצגו באתר, ו/או להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי על מיקומם ועיצובם ועל כל עניין אחר הקשור בשירותים, בתכנים ו/או במידע הנ"ל.
 • השימוש באתר הינו למטרות אישיות ופרטיות. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מתוך האתר ו/או הקשורים בו לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש פרטי ואישי.
 • המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים המסופקים על ידי האתר רק בהתאם לאמור בתנאי השימוש הנ"ל ואינו רשאי להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש באתר ו/או בשירותים המסופקים על ידי האתר, שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 • חל איסור להפעיל יישומי מחשב ו/או תוכנות ו/או אמצעים אחרים לחיפוש, העתקה, סריקה או אחזור של שירותים ו/או תכנים מתוך האתר.
 • ככל שיבחר המשתמש לעשות שימוש בשירותי הפרסום באתר ו/או בחלקם יידרש המשתמש להירשם לאתר באמצעות מסירת פרטים מזהים כדלקמן :
  • הצטרפות לאתר – המשתמש יידרש למסור כתובת דואר אלקטרוני, סיסמה , שם מלא, כתובת ומספר טלפון. בנוסף, ההצטרפות ללקוחות האתר תהא כפופה לתנאי השימוש ולהסכמה לכך שממלא טופס בקשת הצטרפות לאתר קרא את תנאי השימוש להלן והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבל דיוור על ידי המפעילה. הפרטים ישמרו במאגרי המידע של המפעילה. עם ביצוע ההזמנה יתבקש המשתמש למסור פרטי אשראי ומספר תעודת זהות בהתאם לפירוט להלן.

המשתמש יכניס את הזמנת הטיפולים במלל חופשי בהתאם לפירוט הנדרש עבור השירותים. כמו כן, ניתן להזין הערות, שאלות או בקשות מיוחדות עבור שירות מסוים ו/או ההזמנה כולה.

 • מסירת פרטי כרטיס אשראי – על מנת לשלוח הזמנה של שירותים באמצעות האתר, יידרש הלקוח למסור פרטי כרטיס האשראי. מסירת הפרטים אפשרית בעת הצטרפות לאתר או בשלב ביצוע הזמנת טיפול ראשונה. פרטי כרטיס האשראי נמסרים בכלי הזנה מאובטח נפרד מהאתר, נשמרים במאגר מאובטח נפרד ממאגרי המידע של האתר, וסליקת כרטיסי האשראי עם השימוש באתר נעשית באמצעות סליקת האשראי הנהוגה בחברת האשראי.

                  במידה וטרם נמסרו פרטי הכרטיס אשראי, המשתמש לא יוכל להשלים את ההזמנה וליהנות משירותי הפרסום של האתר אלא להשתמש רק בחלק משירותי האתר, כגון איתור מטפלים ועסקים קטנים המנויים לאתר ובאזור הרלוונטי למיקום המשתמש או למיקום אחר אותו מגדיר המשתמש.

 • המשתמש יקבל מהאתר חשבונית מס בהתאם להוראות כל דין. החשבונית תשלח בהתאם לפרטים אשר נמסרו בטופס ההצטרפות כאמור. במידה ולקוח מעוניין לעדכן פרטים אחרים לצורך קבלת חשבונית מס, עליו לפנות לשרות הלקוחות עם בקשתו זו.
 • יובהר, כי האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות מוטלת על מי שמילא אותו ולא תשמע מפיו כל טענה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלתו כמשתמש האתר ו/או אי קבלת אמצעי זיהוי ו/או אי קבלת הטבות אשר יהיו כלולות באתר ו/או אי קבלת הודעות שונות הקשורות לאתר.
 • בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו, הפרטים אותם ימסור ממלא טופס בקשת הצטרפות כמפורט לעיל, יישארו בידי המפעילה ו/או מי מטעמה, אשר יעשו בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם המשתמש, ניהול ותפעול האתר ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 • המפעילה רשאית לשנות את מדיניות הרישום ומסירת הפרטים ולקבוע דרכי זיהוי נוספות בעת הרישום ו/או השימוש באתר.
 • המפעילה רשאית להציע באתר או בשירות ההזמנות באמצעות האתר מבצעים, הטבות והנחות שונות. המבצעים הינם מוגבלים בזמן ו/או בכמות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. המפעילה רשאית להפסיקם, להחליפם או לשנותם בכל רגע נתון וללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת על כך. ייתכן שאותם מוצרים המוצעים למכירה במבצע באמצעות האתר יימכרו על ידי הספקים במחיר שונה, ואף זול יותר ממחירם במבצע המוצע באתר (ואף תיתכן שונות בין ספק לספק במחירי המוצרים ו/או השירותים). בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו המחיר לאחר אישור ההזמנה על ידי המפעילה ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) באתר. אין כפל הנחות/ מבצעים.
 • המפעילה רשאית לבטל את רישום המשתמש לשירותים ו/או לאתר ו/או לאיזה מהם ו/או לחסום את גישתו אליהם לפי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרים המפורטים להלן :
  • הפרת תנאי שימוש אלה.
  • ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעילה ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
  • שימוש באתר ו/או בשירותיו לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע של מעשה מסוג כזה.
  • ביצוע פעולה המונעת מאחרים להצטרף ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים.
 • איסור שימוש מטריד או פוגעני – המשתמש יעשה שימוש בתום לב באתר. המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים ו/או את המפעילה. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים ו/או של המפעילה.
 • אין לקשר אל האתר כל תוכן, שירות ו/או מדיה המכילים תכנים פוגעניים, לרבות תמונות פוגעניות או תמונות המכילות עירום, תכנים גזעניים, מפלים, פסולים, המנוגדים לחוק, תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא ו/או תכנים המעודדים אחד מאלה ו/או פרסומות מכל סוג שהוא. המפעילה רשאית להסיר ו/או להורות למשתמש להסיר כל קישור ו/או פרסום כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים והשירותים, שנעשו על ידו, ומתחייב לשפות את המפעילה ו/או כל צד ג' בגין כל נזק והוצאה שייגרמו כתוצאה מכך. למען הסר ספק, המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מכל פרסום ו/או קישור ו/או הצגה של תוכן פוגעני כאמור.
 • שימוש ביתר השירותים באתר, לא כרוך, בשלב זה, בתשלום. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, ו/או לכל שירות עתידי אחר ו/או לעדכן כל תשלום כאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המפעילה תודיע למשתמשים, באמצעות פרסום באתר על שינוי כאמור.
 • המפעילה רשאית בכל עת לשנות, להוסיף, לגרוע ו/או להפסיק את האתר ו/או תכניהם ו/או מתן השירותים ו/או חלק מהם ו/או לשנות את תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי המשך שימוש המשתמש באתר לאחר כל שינוי כאמור, יהווה הסכמה של המשתמש לשינוי. עם הפסקת השימוש באתר, תהא רשאית המפעילה למחוק את החומר הכלול באתר בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.
 • המפעילה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירותים או חלקם.
 • המפעילה רשאית לבצע קישורים לתכנים ו/או לשירותים שניתנים על ידה ו/או על ידי גופים הקשורים לה ו/או צדדים שלישיים ו/או לפרסם באתר פרסומים שונים הנמסרים לפרסום על ידי צד שלישי. מובהר כי הקישור ו/או הפרסום עצמם אינם מהווים הסכמת המפעילה לתוכנם. המפעילה אינה אחראית לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים באתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. כל שימוש בהם נעשה על אחריות המשתמשים בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש של אותם קישורים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים. האחריות היחידה לפרסומים של צד שלישי חלה על המפרסמים.
 1. קניין רוחני

המפעילה (או מי שהתיר למפעילה להשתמש באתר) הינם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני הבלעדיות באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו. חל איסור מפורש להעתיק, להפיץ, לשנות, לעבד, להציג בפומבי, להעביר לציבור, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או השירותים הכלולים בהם, בכל דרך או אמצעי, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש של המפעילה. סימני המסחר באתר והשמות השונים (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם רכושה הבלעדי של המפעילה. מודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד.

 1. אחריות המפעילה
  • בעצם השימוש באתר המשתמש מאשר כי בדק את האתר ו/או השירותים ומצא אותם מתאימים לצרכיו ומטרותיו. למשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המפעילה בגין האתר ו/או שירותיו השונים, לרבות יכולות האתר ו/או שירותיו, מגבלותיו, כלליו, תכניו והתאמתו לצרכיהם. השימוש באתר, בשירותיו ו/או בתכניו הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ובכל מקרה המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר.
  • המפעילה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יהיו זמינים בכל עת ו/או כי יתנהלו ללא טעויות ו/או הפרעה ו/או כי יהיו חסינים לגישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה ו/או יהיו מוגנים מפני נזקים ו/או תקלות ו/או כשלים. המפעילה רשאית להפסיק את השירותים לפי שיקול דעתה לכל משתמש או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטי המשתמש ו/או חלקם, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או של המשתמש.
  • בכל מקום בתנאים אלה בו מפורט היקף אחריותה של המפעילה, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
 1. מאגר מידע, הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע
  • בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, ייתכן שיצטבר מידע על אופן השימוש באתר.
  • המשתמש מסכים כי כל מידע שיתקבל אצל המפעילה מהמשתמש, לרבות פרטיו האישיים ו/או המידע האישי שייאסף על ידי המפעילה אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגר מידע ע"ש המפעילה וכי יעשה במידע זה שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
  • למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 סימון "וי" מצד המשתמש על גבי טופס בקשת הצטרפות לאתר כמפורט לעיל ומילוי הפרטים, מהווה הסכמת המשתמש לקבלת דיוור.   
  • המפעילה רשאית לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני/ מסרון/ הודעת נוטיפיקשיין הכוללת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי (להלן:"דבר פרסומת"), הכולל מידע שהיא עצמה תפרסם וכן מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה, ישוגר למשתמשים, אם נתנו הסמכתם המפורשת לכך במהלך ההרשמה בטופס הצטרפות, או בכל זמן אחר (להלן: "הסכמה"). משתמש, יוכל לבטל את ההסכמה בכל עת ולחדול מקבלת דבר פרסומת. ביטול ההסכמה, יביא לביטול חברות באתר ולביטול הנקודות ו/או ההטבות שנצברו לטובת המשתמש. ביטול החברות באתר, יעשה ישירות מול שירות הלקוחות של המפעילה.
  • מובהר כי המידע אשר נאגר במאגר המידע ייחשב לקניינה של מפעילה והמשתמש מסכים ומאשר כי הדבר לא ייחשב כפגיעה בפרטיות וכן מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
  • המפעילה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים ו/או את נתוני המידע שהצטבר כאמור לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ו/או יהיו קשורים למפעילה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על פי תנאי הפרטיות האמורים בסעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
  • המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי שנצבר אודות המשתמשים, אלא במקרים המפורטים להלן:
   • במקרה של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע.
   • לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
   • במקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בין המשתמש למפעילה או בקשר עם שימוש המשתמש באתר.
   • בכל מקרה שהמפעילה תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק מכל סוג שהוא למי מהמשתמשים ו/או לכל צד שלישי.
  • המפעילה מפעילה מערכות ונהלים לאבטחת מידע באתר. בעוד שקיום מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לאתר של המפעילה ולשירותיהם, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המפעילה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו חסינים מפני גישה בלתי חוקית ו/או בלתי מורשית למידע הפרטי. בעצם השימוש באתר של המפעילה, המשתמש מודע ומסכים למגבלות אלו.
  • כל חבר רשאי לדרוש מהמפעילה, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של המפעילה ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי המשתמש לדרוש מהמפעילה, בכתב, להסיר עצמו מרשימו הדיוור של האתר. בקשה להימחק מרשימת הדיוור של האתר, תביא למחיקת המשתמש מהאתר.
  • מובהר בזאת כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי למכשיר הסלולארי שלו, למחשב שלו ולשימוש הנעשה דרך האתר. המשתמש אחראי לשמור על סיסמאות הכניסה לאתר על מנת למנוע כניסה של אדם לא מורשה לאתר. המפעילה לא תהא אחראית לכל שימוש באתר ו/או קבלת מידע מהאתר, לרבות פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אם הנ"ל נעשה עקב אובדן ו/או גניבה ו/או שימוש לא מורשה אחר במכשיר ו/או במחשב של המשתמש.  

 

 1. המחאת זכויות

המפעילה תהא רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש.

 1. דיוור ישיר

בעת שימוש באתר תשלח למשתמש הודעה המבקשת את אישורו בדבר קבלת מידע כולל פרסומים אודות המתרחש באתר וכן כל תוכן אשר יראה לה כהולם לשליחה, לרבות תוכן פרסומי. רק אם המשתמש ייתן את הסכמתו המפורשת לכך יישלח אליו המידע בכל דרך שתבחר המפעילה על פי שיקול דעתה. המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מהפצת ההודעות על ידי משלוח הודעת תשובה למפעילה או על ידי לחיצה על קישור להסרת עצמו מרשימת הדיוור.

 1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב על פגיעה אחרת באתר על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.

 1. שונות
  • משתמש, שחש עצמו נפגע בכל הקשור לאתר ו/או השימוש בו, או מכל עניין אחר הנובע מתנאי השימוש, מוזמן לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של המפעילה ולהעלות את השגותיו.
  • החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע קבלת ההשגה ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר, יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 1. דין וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על השימוש באתר. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בעניין.

 1. מידע ופרטים

מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לאתר ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות לקוחות בטלפון 0523500276 או בכתובת: [email protected].